whois概况

  域名 www.zy258.cn
  注册商 China NIC
  参照页 http://www.cnnic.net.cn
  域名持有人/机构名称 徐州泽宇信息技术有限公司 反查注册人
  域名持有人/机构邮箱 反查邮箱
  创建时间 2015-12-16
  更新时间 0
  过期时间 2019-12-16
  域名服务器 whois.cnnic.cn
  DNS服务器 n1975.ns.yunjiasu.com - 119.188.132.246
  DNS服务器 n8.ns.yunjiasu.com - 119.188.132.246
  域名状态 默认的正常状态

  详细信息

  Domain Name: zy258.cn
  ROID: 20151216s10001s80051292-cn
  Domain Status: ok
  Registrant ID: cn99301307137080
  Registrant: 徐州泽宇信息技术有限公司
  Registrant Contact Email: xyzjs001@126.com
  Sponsoring Registrar: WEST263 INTERNATIONAL LIMITED
  Name Server: n1975.ns.yunjiasu.com
  Name Server: n8.ns.yunjiasu.com
  Registration Time: 2015-12-16 19:49:38
  Expiration Time: 2019-12-16 19:49:38
  DNSSEC: unsigned