whois概况

  域名 www.qjrmn.cn
  注册商 China NIC
  参照页 http://www.cnnic.net.cn
  域名持有人/机构名称 林亮 反查注册人
  域名持有人/机构邮箱 反查邮箱
  创建时间 2019-12-29
  更新时间 0
  过期时间 2020-12-29
  域名服务器 whois.cnnic.cn
  DNS服务器 n3186.ns.yunjiasu.com - 180.163.113.254
  DNS服务器 n88.ns.yunjiasu.com - 119.188.132.246
  域名状态 运营商设置了禁止删除保护
  域名状态 运营商设置了禁止转移保护

  详细信息

  Domain Name: qjrmn.cn
  ROID: 20191229s10001s21499185-cn
  Domain Status: clientDeleteProhibited
  Domain Status: clientTransferProhibited
  Registrant ID: agent32508-4
  Registrant: 林亮
  Registrant Contact Email: linliangemail@qq.com
  Sponsoring Registrar: Canada 001 names Ltd.
  Name Server: n3186.ns.yunjiasu.com
  Name Server: n88.ns.yunjiasu.com
  Registration Time: 2019-12-29 17:07:24
  Expiration Time: 2020-12-29 17:07:24
  DNSSEC: unsigned