whois概况

  域名 mwx.org.cn
  注册商 China NIC
  参照页 http://www.cnnic.net.cn
  域名持有人/机构名称 江西文楼建筑工程有限公司 反查注册人
  域名持有人/机构邮箱 反查邮箱
  创建时间 2018-06-29
  更新时间 0
  过期时间 2020-06-29
  域名服务器 whois.cnnic.cn
  DNS服务器 dns17.hichina.com - 140.205.81.17
  DNS服务器 dns18.hichina.com - 106.11.141.118
  域名状态 默认的正常状态

  详细信息

  Domain Name: mwx.org.cn
  ROID: 20180629s10051s01333749-cn
  Domain Status: ok
  Registrant ID: al49ecs6qq0tds2
  Registrant: 江西文楼建筑工程有限公司
  Registrant Contact Email: 773656593@qq.com
  Sponsoring Registrar: 阿里云计算有限公司(万网)
  Name Server: dns17.hichina.com
  Name Server: dns18.hichina.com
  Registration Time: 2018-06-29 23:16:44
  Expiration Time: 2020-06-29 23:16:44
  DNSSEC: unsigned